Orbán Éva: Európa vagy keresztény marad, vagy nem lesz

dokumentum„Európai sorsközösség a kereszténység védelmében”

2018.november 14-én szellemében és hangulatában is különösen figyelemre méltó konferencia zajlott a Parlamentben, melyre sokáig emlékezni fognak.
A nemzetpolitikai államtitkárság a 2018-as esztendőt, Mátyás Király Emlékévnek nyilvánította, melyet 2017 decemberében jelentettek be, s melyhez több civil szervezet csatlakozott, magáénak érezve az évfordulót, mely nemzeti önbecsülésünket kívánta erősíteni. Az emlékévet Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök által celebrált szentmise nyitotta meg. A Kárpát medencében egész évben folyamatosan tartottak megemlékezéseket szakrális királyunk születésének (1443. február 23.) 575. és királlyá választásának (1458 január 24.) 560. évfordulóján. Születésnapján szülővárosában Kolozsvárott emlékeztek, Székesfehérváron márciusban koronázási misét tartottak, emlékezve Mátyás 1464. március 29-i megkoronázására. Nem eléggé köztudott, hogy királlyá választása és megkoronázása nem esik egybe, mivel a Szent Koronát Mátyásnak előbb vissza kellett szereznie, amit meg is tett. Mátyás király 80 ezer arany koronáért visszaváltotta Habsburg Frigyestől, az Erzsébet királyné által 1440 augusztusában 2.500 aranyért zálogba tett koronánkat, ami a korban elképesztő összegnek számított.
A Mátyás Király Emlékév alkalmából A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a Görög Szószólói Iroda, és a Pro Patria Egyesület
„Európai sorsközösség a kereszténység védelmében -Hunyadiaktól napjainkig” témában történelmi áttekintést adva vett részt a konferencia szervezésében.
A rendezvény fővédnöke, az Országgyűlés elnöke, dr. Kövér László házelnök volt.
A Parlament Felsőházi terme zsúfolásig megtelt. A meghívott vendégek között igen sok fiatal is volt, ami igen örvendetes. Az ülésterem szónoki emelvénye előtt Mátyás király sírpajzsának másolatát láthatta a közönség, melynek eredetije Párizsban, a Hadsereg Múzeum gyűjteményében található, mivel Bécsből 1805-ben Napóleon hadserege zsákmányként vitte el.
A jelenlévőket Gaal Gergely, a Mátyás Király Emlékév Tanácsadó Testület elnöke köszöntötte. Levezető elnök dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke volt, aki az emlékév kezdeményezője is egyben. Az előadások közötti percekben kiegészítései és megjegyzései napjaink valós, történelmi igazságát mondták ki kendőzetlenül, amiért külön elismerés és köszönet illeti. Egyben bejelentette javaslatát, hogy 2019. esztendő Rákóczi emlékév legyen.
A megnyitó előadást dr. Semjén Zsolt miniszter-helyettes tartotta Hunyadiak és a keresztény Európa címmel. Történelmi áttekintést adva Mátyás koráról, párhuzamokat, hasonlóságokat kiemelve napjainkig. Kiemelte, mennyire fontos, hogy a nemzet az igaz múltját megismerje, és rendkívül fontos, hogy a megemlékezések az igaz történelmet tárják fel. Mátyás király úgy él a nép emlékezetében, mint akit az Ég ajándékának tekintenek, a Haza és Európa védőjeként a hódító török birodalommal szemben, valamint igazságos, bölcs és jó uralkodóként. Kiemelte, hogy napjainkban is a keresztény Európa megmaradásáért kell küzdenünk.
Dr. Kiss-Rigó László a Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke előadásában szakrális királyunkat apja, Hunyadi János örökségének méltó folytatójaként, erőskezű, tudatos politikát folytató uralkodóként mutatta be, akire a korabeli európai uralkodók felnéztek, és akitől Európa megvédését várták. Külön hangsúlyozta azt a szellemi kiválóságot, mely Mátyást és udvarát, kétezer kötetes könyvtárát jellemezte, melyekről Bonfini tíz kötetes (Rerum Hungaricum évtizedei) munkájában beszámolt. Egyértelműként vont párhuzamot napjaink „migráció” léte és a XV. századi hódítás között. Előadását a következő mondattal zárta:

Dr. Miklós Péter történész, az Emlékpont Múzeum igazgatója Hunyadi-kultusz a két világháború között témában tartott előadást. Jelezte, hogy Hódmezővásárhely és Szeged, a déli terület Hunyadi birtok volt, ezért itt a hagyományőrzés kiemelten megtalálható. Az udvari eliten kívül a néplélekben a monda, a mese, a dal tovább élése a meghatározó. Ennek egyik oka, hogy a XIX. században a magyar iskolák alsó tagozatában ez tananyagként szerepel. 1920 után az országvezetés felvállalt előképe hangsúlyozottan a Hunyadiak kora, elsősorban Mátyás király lett. Részben a korban található hasonlóságok, a független birodalom, illetve ország, részben a személyek párhuzama kapcsán. Az előadó Hunyadi Jánost és Hunyadi Mátyást párhuzamba állította a függetlenné válás kapcsán az Árpád-háziakkal, amikor történelmi dinasztiák vezették a birodalmat, sőt a későbbi történelem során a Rákócziakkal. Horthy Miklós, akárcsak Hunyadi János, kormányzó volt. A pogány veszedelmet a Hunyadiak korában az oszmán birodalom támadásai, Horthy korában a vörös (1919) és a nyugatról jövő náci veszedelem jelentette. 1930-tól a Szent Korona nevében kitüntetésként Corvin láncot adtak át kiemelkedő, nemzetépítő tevékenységért, valamint Hunyadi János okleveleket. A mindennapi életben a száz-pengősön Mátyás király képe volt látható.
Hunyadi János és Mátyás országa a történelemben igen fontos a világ- és Európa léptékű keresztény Európa volt.

Dr. Konrad Sutarski író Lengyelország és Magyarország a keresztény Európa védelmében címmel tartott történelmi áttekintéssel előadást. a XV. századi török támadásokról, a déli harangszóról, melynek történetét nem ártana az európai polgárokkal ismertetni, a fekete hadsereg győztes harcairól. A XX. és XXI. század globalista törekvésekről, melyek 2008-tól felerősödtek, amit az EU bürokratizmusában, a gazdasági függőségben, a kultúra tudatos elsekélyesítésében, az idegen tömegkultúra ránk erőltetésében látja, mely az erkölcsi alapokat és értékeket teljesen kizárja. Jelenleg a fegyvertelen 3. támadás zajlik Európa ellen, mellyel a keresztény civilizáció léte került veszélybe. A történelmi múltban és a jelenben Magyarország és Lengyelország mindenkor a keresztény Európa védelmét szolgálta, amire csak büszkék lehetünk.
Dr. Kriza Ildikó néprajzkutató Mátyás király a ruszin néphagyományban címmel tartott előadást. Mondákkal, balladákkal színesítve a szlovénok és ruszinok folklórjára hívta fel a figyelmet, melyben Mátyást királyukként tisztelik, természetfeletti képességgel ruházzák fel. Az Egyszer volt Budán kutyavásár XVII.-XVIII. századi monda és szállóigévé vált Mátyás király történettel pedig derűt varázsolt a hallgatóság arcára.
Megható perceket élhettek át a meghívottak, amikor két történelmi család két fiatal leszármazottja, Batthyány Boldizsár és Széchenyi Márk a családjuk nemzetépítő történetéről, és e célok felvállalásáról szóltak.
Dr. Diószegi György Antal művelődéskutató előadásának címe: Mátyás király reneszánsz világa a görög kapcsolatok fényében. Ez az előadás olyan nem köztudott információkra hívta fel a figyelmet, melyeket köztudottá kellene tenni. Többek között, hogy az Itáliába menő görög tudósoknak milyen kiemelt szerepe volt a reneszánsz korban, hogy a görög iskola és a kereszténység milyen egységet alkot. Szólt a Mátyás mondában szereplő görög leányról, két görög eredetű Mátyás mondáról, valamint arról, hogy Kinizsi Pálnak, görög volt az édesanyja. Kiemelte, hogy a nemzetépítő korszakok mindig felmutatták Hunyadi Mátyás érdemeit, értékeit. A két Hunyadi ma is egyetemes téren hat. Várna ütközetének hősiességéről 465 soros görög eposz emlékezik meg, melyben Hunyadi Jánost Nagy Sándor és Constantinus (Nagy Konstantin) mellé emelik. Mátyás 32 évig tartó uralkodása alatt védte országát, a Duna mentén megerősítette a várakat, és országunk a kereszténység védőbástyája volt.
Harangozó Imre néprajzkutató „Áldd meg Isten Mátyás királyt. ...” témában a Népi emlékezet igazságos királyára emlékezett gazdag tényanyag derűs hangvételű ismertetésével. Kitért nemcsak az anyaország, de a Kárpát-medencében élők Mátyás király mondákat, imádságokat, történeteket szájhagyomány útján tovább örökítők hagyományos világképére, hit- és hagyományőrző világára, melyben az igazságosság szakrális királyunk alapvető tulajdonsága és jellemzője.
A konferencia több előadójának vastapssal köszönte meg a közönség mindazt, amit elmondtak. Olyan értékekről szóltak az előadók, melyeknek be kellene épülni az oktatási rendszerünkbe, és nemcsak a magyar emberek, de Európa vezető politikusainak a tudatába is. Szellemileg és erkölcsileg feltöltődve, gazdagodva távozhatott a közönség, melyért köszönet illeti az előadók mellett a szervezőket ilyen magas szintű konferencia létrehozásáért. A Szent László Király Alapítvány nevében, mely a szellemi és erkölcsi megújulást tűzte ki céljául, az elhangzottakkal csak egyetérteni, a konferencia szervezéséért pedig köszönetet mondani tudok.
A Mátyás Király Emlékév még folytatódik.